Regulamin wolontariusza turnusu dla niepełnosprawnych

Aktualizacja: 2019-05-07 21:10

Regulamin Wolontariusza
turnusu rekolekcyjnego dla osób niepełnosprawnych

Niepokalanowie Lasku

 1. Turnus rekolekcyjny dla osób niepełnosprawnych (dalej: Turnus) odbywa się w Ośrodku Formacyjnym Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku, ul. Teresińska 32, 96-515 Teresin (dalej: Ośrodek).
 2. Organizatorem Turnusu jest Fundacja Niepokalanej, z siedzibą w Paprotni, ul. Cicha 35, 96-515 Teresin, e-mail: poczta@fundacjaniepokalanej.pl, www.fundacjaniepokalanej.pl, tel. +48 608 508 147 (dalej: Organizator).
 3. Poniżej podajemy wyjaśnienie użytych w Regulaminie terminów.
  a) Wolontariusz - osoba pełnoletnia, która zgłosiła Organizatorowi swój udział w Turnusie telefonicznie lub za pomocą formularza na stronie internetowej, i chce nieodpłatnie pomagać osobie niepełnosprawnej w czasie trwania Turnusu, zgadzając się z postanowieniami tego Regulaminu.
  b) Kierownik Turnusu - Teresa Michałek OV, e-mail: teresa@maryjni.pl, tel. +48 608 508 147.
  c) Prowadzący - [ zapytaj ].
  d) Podopieczny - osoba niepełnosprawna, zapisana na Turnus w Ośrodku, która na czas trwania Turnusu potrzebuje do pomocy Wolontariusza.
  e) Uczestnicy - Wolontariusze i Podopieczni, zapisani na listę uczestników Turnusu.
  f) Animatorzy grup - osoby wyznaczone przez Kierownika Turnusu do prowadzenia spotkania, objętego programem Turnusu, w małych grupach Uczestników.
 4. Wolontariusz powinien przyjechać na rekolekcje najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem turnusu. W przypadku braku takiej możliwości, niezwłocznie zgłasza ten fakt Organizatorowi.
 5. Koszty pobytu Wolontariusza na Turnusie pokrywa Podopieczny.
 6. Wolontariusz zgłasza Organizatorowi swoją nieobecność na turnusie najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Turnusu.
 7. Obowiązki Wolontariusza obejmują:
  - punktualne przychodzenie i przyprowadzanie Podopiecznego na wszystkie zajęcia przewidziane programem Turnusu;
  - pomoc Podopiecznemu, zgodnie z jego sugestiami, co do sposobu i czasu, np. ubierania się czy mycia; dotyczy to szczególnie godzin porannych;
  - strój odpowiedni do miejsca przebywania i charakteru Turnusu; dotyczy to szczególnie obecności w kaplicy;
  - godne zachowanie i słownictwo, bez przeklinania, krzyku i złości; sytuacje konfliktowe należy spokojnie wyjaśnić w porozumieniu z Animatorem grupy i Kierownikiem Turnusu;
  - stosowanie się do poleceń Animatora grupy, Kierownika Turnusu oraz Prowadzącego, w zakresie kompetencji każdego z nich.
 8. Wskazane jest, aby Wolontariusz, w porozumieniu z Podopiecznym, w ciągu dnia znalazł czas dla Podopiecznego, by porozmawiać o problemach, potrzebach, pragnieniach i marzeniach Podopiecznego.
 9. Prawa Wolontariusza:
  - Wolontariusz może podczas rekolekcji zmienić Podopiecznego, zgłaszając taką potrzebę wcześniej Animatorowi swojej grupy lub Kierownikowi Turnusu;
  - Wolontariusz ma prawo na godzinę odpoczynku w ciągu dnia. Potrzebę dłuższego odpoczynku uzgadnia z Kierownikiem Turnusu;
  - Wolontariusz może zgłosić swoje sugestie, co zmieniłby w przyszłym roku w programie Turnusu;
  - Wolontariusz może poprosić o zmianę Podopiecznego, jeżeli stwierdzi, że nie da rady opiekować się w przyszłym roku tą samą osobą.
 10. Wolontariusz powinien w miarę możliwości postarać się pomóc Podopiecznemu w załatwieniu różnych spraw związanych z codzienną egzystencją.
 11. Wolontariusz ma obowiązek prawidłowego wysypiania się. Powinien być w swoim pokoju najpóźniej o godz. 23.30 (oczywiście za wyjątkiem nieprzewidzianych sytuacji). Można rozmawiać po cichu w pokojach.
 12. Zachęca się, aby Wolontariusz i Podopieczny utrzymywali kontakt również po zakończeniu Turnusu.
 13. Podczas Turnusu i pobytu w Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz spożywa alkoholu i innych używek.
 14. Palenie tytoniu jest możliwe tylko w określonym miejscu poza budynkiem Ośrodka i pod warunkiem, że zapach papierosów nie przeszkadza innym.
 15. Każdy przypadek naruszenia zasad tego Regulaminu oraz Regulaminu Ośrodka - a w szczególności przypadki spożywania alkoholu czy palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych - należy niezwłocznie zgłosić Kierownikowi Turnusu.
 16. Kierownik Turnusu ma prawo usunąć Wolontariusza z Turnusu, który nie stosuje się do Regulaminu i poleceń osób odpowiedzialnych za realizację programu i porządku na Turnusie, a także zakazać takiemu Wolontariuszowi uczestnictwa w przyszłym roku.