Regulamin uczestnika turnusu dla niepełnosprawnych

Aktualizacja: 2019-05-07 21:00

Regulamin Podopiecznych
turnusu rekolekcyjnego dla osób niepełnosprawnych

w Niepokalanowie Lasku

 1. Turnus rekolekcyjny dla osób niepełnosprawnych (dalej: Turnus) odbywa się w Ośrodku Formacyjnym Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku, ul. Teresińska 32, 96-515 Teresin (dalej: Ośrodek).
 2. Organizatorem Turnusu jest Fundacja Niepokalanej, z siedzibą w Paprotni, ul. Cicha 35, 96-515 Teresin, e-mail: poczta@fundacjaniepokalanej.pl, www.fundacjaniepokalanej.pl, tel. +48 608 508 147 (dalej: Organizator).
 3. Poniżej podajemy wyjaśnienie użytych w Regulaminie terminów.
  a) Kierownik Turnusu - Teresa Michałek OV, e-mail: teresa@maryjni.pl, tel. +48 608 508 147.
  b) Prowadzący - [zapytaj].
  c) Podopieczny - osoba niepełnosprawna, zapisana na Turnus w Ośrodku, która na czas trwania Turnusu potrzebuje do pomocy Wolontariusza.
  d) Wolontariusz - osoba pełnoletnia, która zgłosiła Organizatorowi swój udział w Turnusie telefonicznie lub za pomocą formularza na stronie internetowej, i chce nieodpłatnie pomagać osobie niepełnosprawnej w czasie trwania Turnusu.
  e) Animatorzy grup - osoby wyznaczone przez Kierownika Turnusu do prowadzenia spotkania, objętego programem Turnusu, w małych grupach Uczestników.
 4. Wolontariusz powinien przyjechać na rekolekcje najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem turnusu. W przypadku braku takiej możliwości, niezwłocznie zgłasza ten fakt Organizatorowi.
 5. Koszty pobytu Wolontariusza na Turnusie pokrywa Podopieczny.
 6. Podopieczny zgłasza swoją nieobecność na turnusie najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem rekolekcji. Dotyczy to szczególnie osób korzystających z wózków inwalidzkich.
 7. Podopieczny ma obowiązek stosowania się do poleceń Wolontariusza, jeżeli one nie zagrażają jego kondycji fizycznej i psychicznej.
 8. Podopieczny powinien zgłaszać Wolontariuszowi swoje potrzeby. Nie powinien jednak "więzić" Wolontariusza przy sobie i zadręczać go niepotrzebnymi wymaganiami.
 9. Podopieczny jest zobowiązany poinformować Wolontariusza o przyjmowanych lekach i dolegliwościach.
 10. Podopieczny powinien tak ustalić z Wolontariuszem wszystkie czynności, aby nie kolidowały one z poszczególnymi punktami programu Turnusu (za wyjątkiem nieprzewidzianych zdarzeń). Szczególnie dotyczy to godzin porannych.
 11. Podopieczny ma obowiązek dokładnego umycia się (kąpieli) co najmniej raz na dwa dni. Ma obowiązek ubierania się odpowiedniego do miejsca (szczególnie podczas obecności w kaplicy), godnego wyrażania się, bez przeklinania, krzyku i złości. Wszelkie sytuacje konfliktowe należy wyjaśnić spokojnie w porozumieniu z Animatorem grupy i Kierownikiem Turnusu.
 12. Osoby na wózku inwalidzkim mają obowiązek ostrożnego poruszania się po Ośrodku, by nie zarysować ścian korytarza i innych pomieszczeń.
 13. Podczas Turnusu i pobytu w Ośrodku Podopiecznego obowiązuje przestrzeganie Regulaminu Ośrodka, w tym godziny ciszy i nocnego spoczynku, określone w programie Turnusu, a w szczególności całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych używek.
 14. Palenie tytoniu jest możliwe tylko w określonym miejscu poza budynkiem Ośrodka i pod warunkiem, że zapach papierosów nie przeszkadza innym.
 15. Każdy przypadek naruszenia zasad tego Regulaminu oraz Regulaminu Ośrodka - a w szczególności przypadki spożywania alkoholu czy palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych - należy niezwłocznie zgłosić Wolontariuszowi, Animatorowi grupy lub Kierownikowi Turnusu.
 16. Podopieczny może zgłosić Wolontariuszowi swoje sugestie, co zmieniłby w przyszłym roku w programie Turnusu.